STANOVNIŠTVO

User Rating:  / 0

U Gođenju je 1992. godine živjelo stanovništvo sa 17 prezimena i 3 učitelja (Zimić Bego sa porodicom, Zarić Nikola i Mijatović Blagoje bez porodice).

 

 

 

Porijeklo stanovništva

 

Lilići su najbrojniji. O porijeklu ove porodice nema pouzdanih podataka. Lilić Avdije Zajko mi je o Lilićima ispričao sljedeću priču: Gođenje i okolinu zahvatila je kuga 1752. godine od koje su mnogi stradali. Jedan mladić Halil je bio kod svog daidže negdje u Burama. Kada se vratio bio je sam iz porodice. Kako je bio sitan zvali su ga Halilić. Postepeno se iz imena izgubilo «Ha» pa je ostalo samo Lilić.  Od tog Halila, kažu, svi Lilići vode porijeklo.

1992. živjele su u selu 53 porodice Lilića u kojima je bilo 181 osoba. Sada stalno živi u selu 8 porodica Lilića sa ukupno 13 osoba. 

O porijeklu porodica Omerspahić, Halimanović i Muratović takođe nema pouzdanih podataka. Hurem Šahić mi je ispričao priču o ovim porodicama pa je i navodim. Iz Turske su u XVIIII vijeku u Gođenje došla dvojica braće Avdija i Junuz. Junuz se vratio u Tursku, a Avdija je ostao u Gođenjima. Avdija je zasnovao porodicu. Potomci Avdije su Omerspahići, Muratovići, Halimanovići i Uvejzovići.

1992. je bilo 17 porodica Omerspahića u kojima je živjela 51 osoba. Danas je u selu stalno 1 porodica i 1 osoba.

Muratovića je 1992. 15 porodica sa 41 stanovnikom. Danas stalno žive 2 porodice sa 3 stanovnika.

Halimanovića je bilo 1992. 12 porodica i 31 stanovnik. Sana nema niko da stalno živi.

Uvjezovića je bilo 5 porodica i 20 stanovnika. Sada stalno živi 1 porodica sa 2 stanovnika.

Kulići su doselili iz Crne Gore  polovinom 18. vijeka na područje Glasinca. Iz Glasinca je krajem 18. vijeka doselio jedan Kulić čije je ime nepoznato (postoje neke naznake da se zvao Hasan). On je imao dva sina Aliju i Husu i kćerku Meru. Alija nije imao potomaka, pa se može uzeti da današnji Kulići vode porijeklo od Huse.

Kulića je 1992. bilo 6 porodica i 19 stanovnika. Sada živi 1 porodica sa 2 stanovnika.

            Avdići su krajem XVIII vijeka doselili iz Sandžaka.

            1992. godine bilo 11 porodica Avdića i 30 stanovnika. Danas stalno žive 3 porodice u kojima je ukupno 4 stanovnika.

            Početakom 19. vijeka  iz  okoline Kolašina (Crna Gora) na područje Go-ražda (selo Džindići) doselila su petorica braće.  Iz Đinđića su Džebo Osman, Halil i Bećir doselili su u  Čavčiće-Purtiće. Nakon ženidbe, Bećir  je kupio imanje u Gođenjima.  Današnje Džebe u Gođenjima su  njegovi potomci.

1992. je bilo 11 porodica Džeba i 32 stanovnika. Sada žive 2 porodice i 4 stanovnika.

            Žigići su doselili sa Godimilja. Tamo je živio Ibrahim Žigić koji je imao dva sina. Vejsil je odselio u Štitkov Do, a Malaga je došao sa sinom Mujom u Gođenje. Po tom Malagi, Žigiće često nazivaju Malagići.

            1992. je bilo 13 porodica Žigića u kojima je bilo 39 stanovnika. Danas nema nikog.

Curići su doselili iz Menoluke.

1992. je bilo 6 porodica Curića sa 22 stanovnika. Sada u selu niko ne živi stalno.

Kamenice su doselile iz Kamenice (Župa).

1992. je bilo9 porodica Kamenica sa 25 stanovnika. Niko se nije vratio.

Šahići su doselili iz Pobrataca kod Rudog.

1992. su bile 3 porodice Šahića i 7 stanovnika. Sada stano živi 1 porodica a 1 stanovnikom.

Hakići su doselili iz Đila.

1992. su bile 4 porodice Hakića 1 4 stanovnika. Sada stalno živi 1 porodica sa 2 stanovnika.

Ridžali su doselili iz Čajniča.

1992. je bila 1 porodica Ridžala i 9 stanovnika. Sada niko ne živi stalno u selu.

Hodžići su doselili iz Vrela.

1992. su živjele 4 porodice Hodžića i 8 stanovnika. Nije se niko vratio u selo.

Smajići su doselili iz Preljubovića.

1992. su bile 2 porodice Smajića i 6 stanovnika. Niko se nije vratio.

Podžići su doselili iz Žepe.

1992. su živjele 4 porodice Podžića i 14 stanovnika. Sada stalno živi 1 porodica sa 2 stanovnika.

 

Poginuli stanovnici Gođenja

1992-1995.

 

1. Avdić Hilme Behadil                                                        1967 – 1995

2. Avdić Sulejmana Edin                                                     1971 – 1992

3. Avdić Omera Ibro                                                           1931 – 1995

4. Avdić Hasiba Meho                                                         1953 - 1992

5. Avdić Osmana Suad                                                     1962 – 1995

6. Avdić Hasana Ševko                                                     1961 – 1995

7. Curić Ćamila Zejnil                                                       1952 – 1992

8. Džebo Mehemeda Aziz                                                1942 – 1992

9. Džebo Šahina Hajrudin                                                 1968 – 1992

10. Džebo Emina Haris                                                       1976 – 1995

11. Džebo Ibre Nusret                                                         1933 – 1995

12. Halimanović Halila Ismet                                               1959 – 1992

13. Halimanović (djev. Imamović) Sabiha

supruga Osmanova                                                      1966 – 1992

14. Kamenica (djev. Halimanović) Hanifa supruga Zulfina,      1939 – 1993

15. Kamenica Muje Hilmo                                                   1938 – 1992

16. Kamenica Salke Mehmed                                             1929 – 1995

17. Kamenica Salke Zulfo                                                   1937 – 1995

18. Kulić Mehmeda Hasib                                                   1955 – 1995

19. Kulić (djev. Balaš) Raska supruga Hasibova                    1958 – 1992

20. Lilić Smaila Aldin                                                         1989 – 1994

21. Lilić (djev. Hakić) Fata supruga Ramina                                  -  1995

22. Lilić Hamida Fatima                                                     1963 – 1993

23.   Lilić Mustafe Fehim                                                      1907 -  1993

24. Lilić Muniba Juso                                                         1972 – 1992

25.   Lilić Saliha Mehemed                                                   1931 – 1992

26.   Lilić Sefera Nail                                                           1957 – 1992

27.   Lilić Rifeta Nijaz                                                           1972 – 1995

28.   Lilić Zajke Nefko                                                          1972 – 1992

29.   Lilić Himze Sejad                                                         1965 – 1992

30.   Lilić Abida Sejdalija                                                      1959 – 1995

31.   Lilić Ohrana Šefik                                                        1971 – 1992

32.   Lilić Ohrana Šemsudin                                                 1966 – 1992

33.   Lilić Juse Ramiz – Ramica                                           1954 – 1993

34.   Lilić Hrustema Rusmir                                                  1976 – 1993

35.   Muratović Hasiba Hamed                                              1931 – 1992

36.   Omerspahić Age Agonja                                               1954 – 1995

37.   Omerspahić Agonje Belmin                                          1978 -  1995

38.   Omerspahić Huse Esmin                                             1972 – 1995

39.   Omerspahić Hasana Hamdija                                        1967 – 1992

40.   Omerspahić Derviša Huso                                            1938 – 1995

41.   Omerspahić Ferida Nurija                                             1969 – 1992

42.   Ridžal Šaćira Ramiz                                                    1951 – 1995

43.   Uvjezović Hasana Muhamed                                         1909 – 1992

44.   Uvjezović Mehmeda Sanija                                           1969  - 1992

45.   Žigić Šabana Emir                                                       1964 – 1995

46.   Žigić (djev. Kulić) Galiba supruga Ahmetova                   1954 – 1992

47.   Žigić Ibre Kasim                                                           1943 – 1992

48.   Žigić Nurke Muhamed                                                  1966 – 1994

49.   Žigić Šabana Nijaz                                                       1962 – 1992

50.   Žigić Kasima Fadil                                                       1967 -  1995

 

 

Poginuli u ratu 1992-1995.

  porijeklom iz Gođenja

 

 1. Džebo Nusreta Galib.Rođen 1952. Poginuo na Igmanu 1995.
 2. Džebo Envera Mehmed – Meša. Poginuo na Dobrinji 1993.
 3. Lilić Sulje Kemo, rođen 1968. Poginuo 1992. u Sarajevo.
 4. Uvejzović Ejuba Fadil, rođen 1956. Poginuo 1992. u Sarajevu.
 5. Kulić Mahmuta Alija, rođen 1937. Poginuo 1992. u Rogatici.
 6. Lilić Ćamila Meho, poginuo 1992.
 7. Lilić Fehima Ešef, rođen 1938. Poginuo u Brijšču kod Sarajeva.
 8. Halimanović Rešida Šefik, rođen 1960. Poginuo 1993. na Špicastoj Stijeni u Sarajevu.
 9. Kamenica Idriza Đemail, poginuo u Srebrenici.
 10. Kamenica Šabana Hajrudin, poginuo u Srebrenici.
 11. Kamenica Hilme Mehmed, rođen 1960. Poginuo na Igmanu.
 12. Muratović Murata Pašan, rođen 1947. Odveden u logor Sušica kod Vlasenice.

 

 

Umrli stanovnici Gođenja

1992 – 2005.

 

1.   Avdić Salke Sulejman – Suljo                                        1948-2004

2. Avdić Salke Ahmet                                                           1931 - 1999

3.   Curić Sejfe Sejdalija                                                     1966-1999

4. Džebo(djev. Nuhanović) Dudija supruga Mehemedova         1919-2002

5. Džebo (djev. Kulić) Fatima supruga Rahmanova              1946-2004

6. Džebo Himze Rahman                                                  1941-2005

7. Džebo Bećira Đulsa                                                     1940-1992

8. Džebo Hasana Mehemed                                              1912-1995

9. Halimanović (djev. Hasanović) Cura supruga Ejubova       1940-2000

10. Halimanović (djev. Džebo) Đulka supruga Omerova          1914-2002

10. Halimanović Mehemeda Ejub                                        1937-2001

11. Halimanović (djev. Hodžić) Mejrema supruga Ahmetova    1930-2003

12. Halimanović Muje Miralem                                            1937-1992

13.  Halimanović (djev. Hodžić) Mušija supruga Avdina          1937-1997

14.  Halimanović Bajre Ragib                                               1929-1992

15.     Halimanović Rasema supruga Nedžibova                       1938-2000

16.     Hodžić Mehe Bego                                                      1927-1992

17.     Hodžić Sinana Hakija                                                  1925-2001

18.     Hodžić (djev. Lilić) Muška supruga Begina,                    1928-2000

19.     Kamenica (djev. Kačević) Dudija supruga Salkina           1905-2004

20.     Kamenica Mehmeda Hajrudin                                       1954-2004

21.     Kamenica (djev. Ramić) Kada supruga Ibrina                  1922-1992

22.     Kulić Hasiba Mehmed                                                  1934-1998

23.     Lilić Abida Meho                                                         1923-2004

24.     Lilić (djev. Šabanović) Fata supruga Himzina                  1938-1995

25.     Lilić Huse Galib                                                           1941-2001

26.     Lilić Safeta Hamed                                                      1965-2001

27.     Lilić Šemse Hasan                                                      1925-1992

28.     Lilić (djev. Zimić) Hasnija supruga Mešanova                  1925-2001

29.     Lilić Saliha Idriz                                                           1922-1994

30.     Lilić (djev. Šahić) Mera supruga Hamidova                     1927-1998

31.     Lilić Saliha Mešan                                                       1914-1992

32.     Lilić Salke Hrustem                                                      1944-2005        

33.     Lilić Ibrišima Mirsad – Zafer                                          1954-2002

34.     Lilić (djev. Hodžić) Muniba supruga Zajkina                    1935-1996

35.     Lilić (djev. Kulić) Muša supruga Halilova                        1938-2001

36.     Lilić (djev. Menolučanin) Nurka supruga Eminova          1927-1996

37.     Lilić Edhema Rasim                                                    1931-1995

38.     Lilić (djev. Zubanović) Sida supruga Alijina                     1918-1995

39.     Lilić Adema Sulejman                                                  1913-1995

40.     Lilić Sejfe Šahman                                                      1931-1994

41.     Lilić Nezira Zajko                                                         1945-2000

42.     Muratović (djev. Jašarević) Naza supruga Arifova             1928-2004

43.     Omerspahić Ferida Abid                                              1952-2005

44.     Omerspahić Asima Jusuf                                             1948-2004

45.     Omerspahić Derviša Adem                                           1919-2002

46.     Omerspahić Derviša Hasan                                          1931-2002

47.     Omerspahić Agana Izet                                               1933-2001

48.     Omerspahić Derviša Nurka                                           1935-1994

49.     Ridžal (djev. Uvejzović) Rukija Šaćirova                         1918-

50.     Smajić (djev. Lilić) Fatima supruga Hamdina                  1927-2003

51.     Smajić Nazifa Hamdo                                                  1925-2001

52.     Smajić Hamde Zahir                                                    1956-2004

53.     Uvjejzović (djev. Delić) Rasena supruga Mehmedova       1938-2002

54.     Šahić Hurema Fata – Cura                                           1936-2001

55.     Žigić (djev. Arnautović) Dika supruga Nurkina                 1927-1994

56.     Žigić Nurke Ibro                                                           1909-1992

57.     Žigić Nazifa Zaim                                                         1956-2004

58.     Žigić Mehmeda Šaban                                                 1928-2000

 

 

 

Additional information